Jakie normy musi spełniać beton?

Podczas stawiania nowych obiektów najważniejszym materiałem budulcowym jest beton. To od niego uzależniona jest nośność i wytrzymałość konstrukcji, a więc także bezpieczeństwo ludzi, którzy użytkują budynki, drogi, mosty. Dlatego też mieszanki są kontrolowane i poddawane testom, które mówią, czy zachowują ściśle określone normy.

Normy określające jakość betonu

Przepisy obowiązujące w Polsce nakładają na producentów betonu tworzenie mieszanek zgodnych z normą PN-EN 206. System kontroli jakości betonu przewiduje sprawdzanie jakości cementu, wody zarobowej, kruszyw, popiołu lotnego, pyłu krzemionkowego, mielonego żużla wielkopiecowego, kruszyw lekkich, domieszek, włókien i pigmentów. Przeprowadzane są badania mieszanki betonowej oraz stwardniałego betonu. Ocenie podlega wytrzymałość betonu wbudowanego i betonu w konstrukcji. Beton musi spełniać wymogi dotyczące odporności na ściskanie i to jest też wyznacznik klasy betonu. Wyróżnia się beton ciężki, zwykły i lekki. Ze względu na przeznaczenie beton można podzielić na jastrychowy, polimerowy, autoklawizowany, komórkowy, żużlobeton, asfaltobeton i fibrobeton. Parametry powinny być utrzymywane przez stwardniały beton przez minimum 50 lat.

Kontrole i badania mieszanek betonowych

Mieszanki betonowe są regularnie sprawdzane pod względem fizykochemicznym przez laboratoria. Nadzór nad nimi sprawuje Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu (IMBiTB). Jest to akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji jednostka certyfikująca wyroby. Posiada kompetencje w zakresie certyfikacji zakładowej kontroli produkcji wyrobów budowlanych. Kontrole przeprowadzane są w zakładach produkujących beton. Uzyskany przez betoniarnię certyfikat jest potwierdzeniem, że produkowane mieszanki spełniają obowiązujące standardy.